HOME  | CONTACT OPNEMEN  | ALGEMENE VOORWAARDEN | SUPPORT  | PRIVACYBELEID  | LINKSOVER SK STARDANCE PROMOTIONS INTERNATIONAL

Copyright © 2007 Stardancepromotions.com, Inc. All rights reserved.

Geregistreerd bij de KvK 17206824

Dutch English German
Get the Flash Player to see this rotator.

 

Algemene Voorwaarden SK Stardance Promotions International

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van SK Stardance Promotions International en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch en te vinden op de website van SK Stardance Promotions International.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van SK Stardance Promotions International, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden SK Stardance Promotions International niet, tenzij deze vooraf expliciet door SK Stardance Promotions International schriftelijk zijn aanvaard.  

 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van SK Stardance Promotions International van toepassing zijn op aangegane overeenkomst, diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Coorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. "SK Stardance Promotions International", Het boekingsbureau en vertegenwoordiger, die als bemiddelaar optreedt in de zin van artikel 7:425 van het Burgerlijk Wetboek bij de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Artiest;van de artiest, act, band/ facilitaire dienst;
2. "de opdrachtgever", degene die SK Stardance Promotions International een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/ of musici en/ of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten;
3. "de artiest", de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement - zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kun­stenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concer­ten,evenementen, acts, optredens en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen wor­den waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens SK Stardance Promotions International heeft ver­bonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
4. "de toeleverancier", degene die zich direct of indirect jegens SK Stardance Promotions International heeft verbonden, diensten te leveren en/ of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
5. "de wederpartij", de opdrachtgever, artiest en/ of toe­leverancier;
6. "meerwerk", alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voort­vloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor SK Stardance Promotions International en/ of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/ of hogere (on)kosten moeten maken;
7. "Riders", zijnde speciale - aanvullende - bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmake­lijk verbonden zijn met de overeenkomst;
8. "Uitkoopsom" , zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting;
9. "Optreden", de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

10. “Boeking” de overeenkomst waarbij SK Stardance Promotions International zich jegens Opdrachtgever verbindt een Artiest te engageren;


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van SK Stardance Promotions International zijn steeds vrijblijvend.
2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, danwel per telefax, danwel per e-mail de boeking bevestigd bij SK Stardance Promotions International. Op dit moment wordt de wederpartij door SK Stardance Promotions International ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
3. SK Stardance Promotions International zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch bin­nen een termijn van vijf dagen na dagtekening in het bezit is van SK Stardance Promotions International.
4. Indien SK Stardance Promotions International de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft SK Stardance Promotions International, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke ter­mijn per post én telefax of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts ver­rekend indien SK Stardance Promotions International daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

6. De Boeking doet een overeenkomst van opdracht ontstaan tussen Opdrachtgever en de Artiest in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Na Boeking is SK Stardance Promotions International gerechtigd de Uitkoopsom te verhogen indien de populariteit van de Artiest ten tijde van het optreden dusdanig is toegenomen in verhouding tot het tijdstip waarop de Boeking tot stand kwam, dat handhaving van overeengekomen Uitkoopsom niet redelijk kan worden geacht. Een dergelijke verhoging van de Uitkoopsom zal binnen twee weken nadat de noodzaak daartoe kenbaar is, schriftelijk aan Opdrachtgever worden gemeld. Opdrachtgever is dan gerechtigd af te zien van het optreden, mits zulks binnen een week na de ontvangst van de schriftelijke melding aan SK Stardance Promotions International wordt meegedeeld. Een dergelijke beëindiging van de opdracht laat de voldoening van hetgeen reeds aan de Artiest verschuldigd is geworden onverlet.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, alsmede met de soort en/ of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen.
3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4. De opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aan­wezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van de artiest, toeleverancier en/ of SK Stardance Promotions International. Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met SK Stardance Promotions International een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdracht­gever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium onge­stoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgele­genheid, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;
e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan SK Stardance Promotions International gerechtigd is het betreffende optre­den te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met SK Stardance Promotions International van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. SK Stardance Promotions International zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
5. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis een­voudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 vier uur duurt;
c. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 30 minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6. Het maken van beeld- en/ of geluidsopnamen is slechts toe­gestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SK Stardance Promotions International.
7a. SK Stardance Promotions International behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname c.q. CD opname en/ of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat SK Stardance Promotions International hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/ of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft SK Stardance Promotions International het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met SK Stardance Promotions International (gedeeltelijk) te annuleren.
8. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met SK Stardance Promotions International gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/ of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 4. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door SK Stardance Promotions International ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij SK Stardance Promotions International. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zon­der voorafgaande schriftelijke toestemming van het SK Stardance Promotions International van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. Prijzen

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijd­stip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van SK Stardance Promotions International prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoers­kosten, technische- en/ of organisatorische kosten - mochten voordoen, is SK Stardance Promotions International gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voor­noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief btw en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;
4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelas­ting en/ of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 6. Betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk veertien dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht heeft op verrekening en/ of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. SK Stardance Promotions International heeft dan het recht om zonder nadere aankondig­ing van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan SK Stardance Promotions International verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente ver­hoogd met een contractuele rente van twee procent, waar­bij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan SK Stardance Promotions International tevens de buitengerechtelijke incas­sokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door SK Stardance Promotions International in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft SK Stardance Promotions International het recht diens ver­plichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens SK Stardance Promotions International voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. SK Stardance Promotions International is steeds gerechtigd de opdrachtgever te ver­zoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van SK Stardance Promotions International te verschaffen.
8. De opdrachtgever verplicht zich jegens SK Stardance Promotions International nim­mer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/ of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Bemiddelingsvergoeding

1. SK Stardance Promotions International bemiddelt ten behoeve van de Artiest met Opdrachtgever teneinde een overeenkomst tot stand te brengen tussen de Artiest en Opdrachtgever.

2. Bij Boeking is de Artiest een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan SK Stardance Promotions International.

3. Over de door de Artiest verschuldigde bemiddelingsvergoeding wordt omzetbelasting in rekening gebracht.


Artikel 8. Annulering

1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met SK Stardance Promotions International gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan SK Stardance Promotions International mede te delen.
2. In het geval de opdrachtgever de met SK Stardance Promotions International gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, de totale overeengekomen uitkoopgage jegens SK Stardance Promotions International verschuldigd.
2a. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepass­ing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
3. De opdrachtgever vrijwaart SK Stardance Promotions International volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/ of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 9. Klachten

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoe­ring van enige verplichting uit hoofde van de met SK Stardance Promotions International gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partij­en steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan SK Stardance Promotions International per aangetekende brief ken­baar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt SK Stardance Promotions International geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

1. SK Stardance Promotions International kan door de wederpartij nimmer aansprake­lijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/ of grove schuld van het SK Stardance Promotions International of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op SK Stardance Promotions International enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door SK Stardance Promotions International uit hoofde van de desbe­treffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefac­tureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. SK Stardance Promotions International is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/ of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken, gedurende het evenement.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/ of verlies van door SK Stardance Promotions International of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/ of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart SK Stardance Promotions International voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/ of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van SK Stardance Promotions International, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door SK Stardance Promotions International ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart het SK Stardance Promotions International tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van SK Stardance Promotions International om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van SK Stardance Promotions International, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De wederpartij vrijwaart SK Stardance Promotions International tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

6. SK Stardance Promotions International kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen opdracht door opdrachtnemer of door opdrachtnemer al dan niet in overleg met opdrachtgever aangestelde derden, tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de zijde van de opdrachtnemer (door degenen die opdrachtnemer voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

Artikel 11. Ontbinding

1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
- het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; - de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; - de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; - SK Stardance Promotions International gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens ver-plichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12. Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waar­door SK Stardance Promotions International diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor SK Stardance Promotions International als over­macht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
- mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
- een dag van nationale rouw;
- contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
- werkstaking;
- natuurrampen;
- ziekte van de artiest;
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie SK Stardance Promotions International voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens SK Stardance Promotions International.
2. Met inachtneming van artikel 10  lid 4 van deze voorwaarden is SK Stardance Promotions International in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ont­binden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat SK Stardance Promotions International hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evene­ment en/ of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13 - Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

1. Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de soort en aard van het optreden van de Artiest.

2. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt/zal beschikken over alle voor het optreden van de Artiest benodigde vergunningen. Het ontbreken van één of meer noodzakelijk vergunningen levert voor Opdrachtgever geen overmacht op.

3. Opdrachtgever garandeert dat er een deugdelijke en afsluitbare (kleed)kamer is waar de Artiest zich kan verkleden, zich kan voorbereiden op het optreden en kan vertoeven tijdens de eventuele pauzes. De kleedkamer bevindt zich in de directe nabijheid van sanitaire voorzieningen.

4. Opdrachtgever staat er voor in dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium is waarop zonder gevaar kan worden opgetreden, alsmede dat de locatie en de voor het optreden benodigde apparatuur, stroomvoorziening en belichting zich in goede staat bevinden en voldoen aan de (wettelijke) veiligheidsvereisten en voorschriften.

5. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de Artiest en eventuele begeleiders, alsmede voor de eerbiediging van de lichamelijke integriteit van de Artiest en eventuele begeleiders.

6. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zodanige (veiligheids)maatregelen zijn getroffen dat publiek en/of derden geen toegang hebben tot het podium en/of kleedkamer van de Artiest en dat de Artiest ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen.

7. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van SK Stardance Promotions International en de Artiest niet toegestaan geluids- en/of beeldopnames van het optreden te (doen) vervaardigen en/of deze te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het gebruik van het door SK Stardance Promotions International aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de Artiest mag uitsluitend zijn gericht op het bekend maken van het optreden van de Artiest.

8. Opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht van eventueel verschuldigde auteursrechten. Opdrachtgever vrijwaart de Artiest en SK Stardance Promotions International terzake voor aanspraken van derden, de auteursrechtelijke instanties uitdrukkelijk daaronder begrepen.

Artikel 14 - Verantwoordelijkheden Artiest

1. De Artiest brengt SK Stardance Promotions International tijdig op de hoogte van uiterlijke veranderingen en wijzigingen in het optreden. De Artiest draagt er tevens zorg voor dat alle informatie, beeld- en geluidsmateriaal dat ter beschikking is gesteld aan SK Stardance Promotions International om te worden opgenomen op de website van SK Stardance Promotions International representatief is voor het optreden.

2. De Artiest verplicht zich tijdig (uiterlijk 1/2e uur) voor aanvang van het optreden op de overeengekomen locatie aanwezig te zijn met het eventuele ondersteunend personeel en alle zaken die voor het optreden benodigd zijn.

3. De Artiest verplicht zich het optreden zelf en naar beste vermogen uit te voeren en zich te houden aan voorschriften en tijdig gegeven, redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever en/of SK Stardance Promotions International in het kader van het optreden.

4. De Artiest verplicht zich in het geval een optreden door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere ernstige, onvoorziene omstandigheid aan de zijde van de Artiest geen doorgang kan vinden, Opdrachtgever en SK Stardance Promotions International daarvan onmiddellijke op de hoogte te stellen.

5. Het is de Artiest niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SK Stardance Promotions International derden mee te nemen naar, in te schakelen voor, of bij het optreden.

6. De Artiest vrijwaart SK Stardance Promotions International en Opdrachtgever voor het geval SK Stardance Promotions International en/of Opdrachtgever door fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten wordt aangesproken terzake loonbelasting en/of niet afgedragen sociale verzekeringspremies en de eventueel daarbij door deze autoriteiten op te leggen boetes en renten.

Artikel 15 - Verantwoordelijkheden SK Stardance Promotions International

1. SK Stardance Promotions International zal bevorderen dat de Artiest met het ondersteunend personeel en alle zaken die voor het optreden benodigd zijn tijdig voor aanvang van het optreden aanwezig zijn.

1. SK Stardance Promotions International zal bevorderen dat de Artiest het optreden naar beste vermogen uitvoert.

2. SK Stardance Promotions International verplicht zich tot het tijdig voor het optreden van de Artiest aan Opdrachtgever beschikbaar stellen van voldoende publiciteitsmateriaal, zoals foto’s, flyers, affiches, etc.

3. SK Stardance Promotions International stelt Opdrachtgever onverwijld in kennis indien de door Opdrachtgever geboekte Artiest heeft aangegeven verhinderd te zijn om op te treden en zal zich op verzoek van Opdrachtgever inspannen om een vervangende  Artiest te engageren.

Artikel 16. Onverbindendheid/ Hiaten

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onver­minderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet­verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet ­verbindende bepaling.

Artikel 17 – Privacy

1. De gegevens die Opdrachtgever op het Boekingsformulier/overeenkomst invult of bij een Boeking aan SK Stardance Promotions International doorgeeft, worden opgenomen in een bestand overeenkomstig de voorschriften die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens worden door SK Stardance Promotions International gebruikt volgens de wettelijke bepalingen. SK Stardance Promotions International zal de gegevens slechts aan derden ter beschikking stellen voor de uitvoering van de Boeking en het afhandelen van de betaling. Opdrachtgever verklaart zich bij Boeking akkoord met deze doeleinden.

3. De gegevens van Opdrachtgever worden op verzoek van Opdrachtgever uit de administratie van SK Stardance Promotions International verwijder

Artikel 18. Aanbiedingen Opdrachtgever

Het aanbieden van werkzaamheden aan artiest Gedurende de opdracht en tot een jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om artiesten of andere derden die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van €25.000,00 (zegge: vijentwintigduizend euro).

Artikel 19. Geschillen

1. Op de door SK Stardance Promotions International gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's Hertogenbosch..

Artikel 20. Diversen

SK Stardance Promotions international is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17206824. Het BTW-identificatienummer is NL 2589.43.907.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan SK Stardance Promotions international, postbus 858, 5340 AW Oss of naar het e-mailadres zoals aangegeven op de internetsite. SK Stardance Promotions international is doorgaans te bereiken op telefoonnummer 0031(0)65223888 of per mail: info@stardancepromotions.com – www.stardancepromotions
.nl